Niniejszy Regulamin określa:

 1. ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Magdalenę Kaczanowską-Tarkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FENIX Magdalenę Kaczanowska-Tarka za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklepfenix.pl/
 2. zasady i warunki świadczenia przez Magdalenę Kaczanowską-Tarkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FENIX Magdalenę Kaczanowska-Tarka usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 2. FENIX – Magdalena Kaczanowska-Tarka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FENIX Magdalena Kaczanowska-Tarka, ul. Kaszubska 3, lok. U7, 70-403 Szczecin, NIP: 8511991533, REGON: 810939180, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: tel. +48 792500244 fenix.gry@gmail.com
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej,
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Strona – strona internetowa https://sklepfenix.pl/ na której FENIX oferuje Usługi Elektroniczne,
 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez FENIX na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony,
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a FENIX 
 9. Towar – produkt przedstawiony przez FENIX za pośrednictwem Strony, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży, 
 10. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,
 11. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje FENIX w zakresie dokonywania Dostawy Towarów,
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu,
 13. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na Stronie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta,
 15. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, znajdujące się w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 3, lok. U7, kod pocztowy 70-403 Szczecin,
 16. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z FENIX,
 17. Konto Klienta – funkcjonalność Strony, dająca możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów dostępnych na Stronie w zakładce Sklep, bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta,
 18. Polityka Prywatności – dokument informujący o zasadach przetwarzania danych osobowych przez FENIX i zasadach stosowania plików cookies, znajdujący się na Stronie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient to:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. FENIX reguluje zasady ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://sklepfenix.pl/
 3. FENIX umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów dostępnych na Stronie w zakładce Sklep,
  2. Nieodpłatne prowadzenie Konta Klienta,
  3. Nieodpłatne korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  4. Nieodpłatne korzystanie z Newslettera,
  5. Nieodpłatne zamieszczanie opinii.
 4. Wszelkie prawa do Strony, w tym do Zakładki Sklep, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do FENIX, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą FENIX wyrażoną na piśmie.
 5. FENIX oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. FENIX nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes FENIX.

§ 3 Zaproszenie do Zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów

 1. Strona w zakładce Sklep udostępnia FENIX możliwość zdalnej prezentacji Towarów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży Towarów.
 2. FENIX nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Stronie w zakładce Sklep poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia FENIX.
 4. Ceny Towarów zamieszczone na Stronie w zakładce Sklep mogą różnić się od cen Towarów dostępnych w Sklepie Stacjonarnym FENIX.
 5. Promocje zamieszczone na Stronie w zakładce Sklep mogą różnić się od promocji obowiązujących w Sklepie Stacjonarnym FENIX.
 6. Asortyment Towarów oferowany na Stronie w zakładce Sklep może różnić się od asortymentu dostępnego w Sklepie Stacjonarnym FENIX.

§ 4 Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów dostępnych na Stronie w zakładce Sklep

 1. Klient może składać zamówienia Towarów na Stronie w zakładce Sklep za pośrednictwem Strony przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Stronie w zakładce Sklep kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie w zakładce Sklep. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do FENIX, wybierając na w zakładce Sklep przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do FENIX, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Odpowiedzialność za prawidłowość danych przy składaniu zamówienia obciąża Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia, FENIX przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem FENIX o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, FENIX potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 7. FENIX nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Klient ma możliwość dokonania zakupu danego Towaru w liczbie 10 sztuk, w ciągu przypadającej doby zegarowej.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie w zakładce Sklep zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Przelew na rachunek bankowy FENIX – podany na Stronie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zweryfikowaniu otrzymania przez FENIX płatności ze strony Klienta)
  2. Tzw. szybki przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę PayU S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez FENIX potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez FENIX informacji z systemu PayU S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. Płatność BLIKIEM – obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez FENIX potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez FENIX informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta);
  4. płatność gotówką przy odbiorze podczas dostawy przesyłki za pośrednictwem kuriera we wskazany w zamówieniu adres (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie od razu po jego złożeniu).
 3. W przypadku wyboru płatności, o jakiej mowa w § 5 ust. 2, Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3, FENIX ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. FENIX realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. FENIX zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Szacowany harmonogram Dostawy Zamówienia zamieszczony jest na Stronie. FENIX zrealizuje Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez FENIX.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym FENIX w Dni robocze w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie, po uzyskaniu informacji od FENIX o tym że Towar jest gotowy do odbioru w terminie 7 dni, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia. FENIX dwukrotnie wysyła Klientowi przypomnienie o oczekującym Towarze w Sklepie, wysyłając powiadomienie na adres poczty elektronicznej.
 10. FENIX na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. FENIX rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
 11. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do FENIX przez Dostawcę, FENIX skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. FENIX zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. FENIX jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że FENIX niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez FENIX albo FENIX nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez FENIX usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FENIX. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. FENIX jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   FENIX może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi FENIX.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres FENIX. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo do którego stosuje się przepisy dotyczące Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa FENIX.
 4. FENIX odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać:
  1. w formie pisemnej – pismo należy skierować na adres FENIX, tj. FENIX  tj.: , ul. Kaszubskiej 3, lok. U7, kod pocztowy 70-403 Szczecin  
  2. w formie elektronicznej na adres e-mail: fenix.gry@gmail.com

2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 2. wskazanie nazwy Towaru, którego reklamacja dotyczy/numeru Zamówienia,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. wskazanie żądania,
 6. dane kontaktowe umożliwiające przekazanie ustosunkowania się do reklamacji (w przypadku złożenia zamówienia bez Rejestracji w Panelu Klienta).

3. FENIX w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając FENIX oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres FENIX, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FENIX. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając FENIX oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim FENIX przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. FENIX ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. FENIX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez FENIX nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar FENIX niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na adres FENIX: ul. Kaszubska 3, lok. U7, kod pocztowy 70-403 Szczecin. Oprócz fizycznego dostarczenia Towaru na wskazany adres (do Sklepu Stacjonarnego FENIX) wystarczy odesłanie Towaru na wyżej wskazany adres.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, FENIX informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. FENIX dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy dotyczy również Towarów zakupionych w ramach organizowanych przez FENIX wyprzedaży lub promocji. Zasady wyprzedaży oraz promocji każdorazowo określane są w oddzielnych regulaminach zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Promocje

 1. Na Stronie w Zakładce Sklep FENIX zamieszcza informację o aktualnych promocjach. Promocje dzielą się na:
  1. Produktowe – określające cenę Towaru na Stronie w zakładce Sklep;
  2. Kuponowe – w przypadku użycia kuponu zniżkowego przez Klienta, wartość koszyka zakupowego obniżana jest o określoną kwotę lub procent;
  3. Wartościowe – w przypadku zakupienia przez Klienta Towaru objętego tą promocją, drugi określony w promocji Towar Klient nabywa ze zniżką;
  4. Pakietowe – w przypadku zakupienia dwóch lub więcej dowolnych Towarów (w zależności od warunków danej promocji) dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, Klient otrzymuje drugi, trzeci (lub kolejny określony w promocji) Towar ze zniżką lub przy zamówieniu Towaru określonego w promocji Klient otrzymuje prezent do zakupu.
 2. Każdorazowo przed skorzystaniem z promocji, o której mowa w § 10 ust. 1, Klient informowany jest o wysokości zniżki (procentu) oraz nazwie Towarów objętych promocją w warunkach promocji dostępnych na Stronie. W przypadku promocji Pakietowej dodatkowo Klient informowany jest czy otrzyma trzeci lub kolejny określony w promocji Towar czy prezent do zakupu.
 3. Promocje prezentowane za pośrednictwem Strony w zakładce Sklep nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, również przysługuje Klientowi w przypadków, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary promocyjne, przy czym w przypadku odstąpienia od takiej Umowy sprzedaży, Klient powinien zwrócić całość pakietu promocyjnego. W przypadku, gdy Klient chce zatrzymać jedynie Towar ze zniżką lub prezent, zobowiązany on jest do dopłaty różnicy, między ceną promocyjną po jakiej Klient kupił Towar promocyjny, a ceną tego Towaru bez objęcia go promocją, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu.
 5. Promocje, o których mowa w § 10 ust. 1 powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Towarów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.

§ 11 Nieodpłatne prowadzenie Konta Klienta

 1. Usługa Nieodpłatnego prowadzenia Konta Klienta na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Stron, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez FENIX na Stronie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do FENIX poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Koniecznym warunkiem do przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego jest akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym celu Nieodpłatnego korzystania z Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze FENIX Umowy o świadczenie usługi Nieodpłatne prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie FENIX stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Nieodpłatne prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 12 Nieodpłatne korzystanie z Formularza Kontaktowego

 1. Usługa Nieodpłatnego korzystania z Formularza Kontaktowego:
  1. polega na zapewnieniu Klientowi możliwości wysłania do FENIX wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na Stronie,
  2. nie jest uzależniona od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Klienta posiadania Konta Klienta.
 2. Klient, który chce skutecznie wysłać wiadomość do FENIX poprzez Formularz Kontaktowy, musi:
  1. wpisać w Formularz Kontaktowy treść wiadomości, imię, numer telefonu lub adres e-mail
  2. potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz, że akceptuje ich treść
  3. potwierdzić chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”
 3. Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Rezygnacja z usługi Nieodpłatnego korzystania z Formularza kontaktowego, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do FENIX.

§ 13 Nieodpłatne korzystanie z Newslettera

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej. Newsletter przesyłany jest przez FENIX do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji w niżej wymieniony sposób.
 2. Z Newslettera może korzystać Każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez FENIX na Stronie. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji w celu założenia Konta Klienta zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 3. Każdy Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 14 Nieodpłatne zamieszczanie Opinii

 1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez FENIX Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji Na Stronie w zakładce Sklep indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 2. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie w zakładce Sklep.

§ 15 Inne postanowienia dotyczące nieodpłatnych usług elektronicznych

 1. FENIX jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę FENIX lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. FENIX zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 2. Klient może zgłosić FENIX reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną na Stronie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: fenix.gry@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu FENIX niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 16 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów FENIX i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. FENIX nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach korzystania z nieodpłatnych usług elektronicznych danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz FENIX, jak również upoważnia FENIX do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z nieodpłatnych usług elektronicznych danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z nieodpłatnych usług elektronicznych, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. FENIX ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z § 15 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z nieodpłatnych usług elektronicznych, treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem FENIX;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu, FENIX zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania z nieodpłatnych usług elektronicznych, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. FENIX nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez FENIX umieszczonych przez niego treści w ramach Strony.

§ 17 Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór odstąpienia od umowy.

                                               …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

Magdalena Kaczanowska-Tarka

FENIX Magdalena Kaczanowska-Tarka

ul. Kaszubska 3, lok. U7, 70-403 Szczecin

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy  nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

……………………………

   podpis konsumenta

sklepfenix.pl